Dr. Kiss-Gáll Éva Ügyvédi Iroda
Cím: 4183 Kaba, István király utca 9.
Telefon:: +36/30-656-3434
Elővásárlási jog, visszavásárlási jog, vételi jog
 
 

Az elővásárlási jog fogalma és keletkezése

Az elővásárlási jog alapján a jogosult abban az esetben, ha a tulajdonos a dolgot el akarja adni, azt a vételi ajánlattal legalább megegyező feltételekkel, az ajánlatot adó személyt megelőzve megveheti. Az elővásárlási jog mint előjog csak az adásvétel esetében érvényesül, gyakorlásának feltétele a tulajdonos eladási szándéka, valamint egy kívülről jövő vételi ajánlat, amellyel szemben a jogosult elővásárlási jogával élhet.

Az elővásárlási jog keletkezhet jogszabály vagy a felek írásbeli megállapodása alapján. A jogszabályon alapuló elővásárlási jog megelőzi a szerződéssel létesített ilyen jogot . Jogszabály biztosít elővásárlási jogot tulajdonközösség esetében a tulajdonostársak számára, a föld tulajdonosának az építményre, illetőleg az építmény tulajdonosának a földre, ha azok tulajdonosa különböző személy. Elővásárlási jog illeti meg a korlátolt felelősségű társaság tagjait, a társaságot, vagy a taggyűlés által kijelölt személyt, ha valamelyik tag az üzletrészének eladását határozza el.

Az elővásárlási jog gyakorlása

Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a tulajdonos köteles a vételi ajánlatot az elővásárlásra jogosulttal közölni, kivéve, ha a közlés a jogosult tartózkodási helye vagy más körülményei folytán rendkívüli nehézséggel vagy számottevő késedelemmel járna.

Ha az elővásárlásra jogosult a tulajdonoshoz intézett nyilatkozatban az ajánlat tartalmát elfogadja, a szerződés közötte és a tulajdonos között létrejön. Ha a jogosult a szerződési ajánlat elfogadására általában megszabott határidőn belül (ez a gyakorlatban magánszemélyek esetén 8-15 nap, jogi személyek és egyéb szervezetek vonatkozásában legalább 30 nap) nem nyilatkozik, akkor a tulajdonos az eredeti ajánlatnak megfelelő vagy kedvezőbb feltételekkel megkötheti az adásvételi szerződést. A bírói gyakorlat szerint az elővásárlási jog jogosultja a vételi ajánlatát elfogadó nyilatkozatával egyidejűleg köteles a vételárat megfizetni, vagy legalább ügyvédi vagy bírói letétbe helyezni. Ennek hiányában az elfogadó nyilatkozatot nem lehet "komolynak" tekinteni, így az nem hozza létre a szerződést.

Az elővásárlási jog egyéb szabályai

Ha az elővásárlásra jogosulttal az ajánlatot nem közölték, és a dolgot harmadik személynek az elővásárlási jog megsértésével eladták, az ügylet az elővásárlásra jogosulttal szemben nem tekinthető hatályosnak és az elővásárlásra jogosult az elévülési időn belül kérheti a szerződés hatálytalanságának megállapítását és egyben megteheti a vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozatát is.

Ha az elővásárlási jogot az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzik, az mindenkivel szemben hatályos lesz, aki a bejegyzést követően az ingatlanon valamilyen jogot szerez.

Az elővásárlási jog a jogosult személyéhez tapadó előjog, amely nem örökölhető és önálló átruházása semmis. Nem minősül azonban az elővásárlási jog átruházásának, ha a gazdálkodó szervezet kijelöli azt a személyt, aki az elővásárlási jogát gyakorolja.

A visszavásárlási jog

A visszavásárlási jog az előző tulajdonos javára meghatározott időn belül vételi jogosultságot biztosít az eladott dolgon. A visszavásárlási jog írásban, a dolog eladására irányuló szerződésben legfeljebb öt éves időtartamra köthető ki. A visszavárási jog azt feltételezi, hogy a tulajdonos valamilyen okból úgy adja el a dolgát, hogy fenntartja magának a jogot, hogy egy későbbi időpontban egyoldalú nyilatkozattal azt visszavegye. A visszavásárlási jog jogosultja csak az eredeti adásvételi szerződés tárgyának tulajdonosa (az eladó) lehet.

A visszavásárlási ár azonos az eredeti vételárral, de az eredeti vevő követelheti azt az összeget, amellyel a dolog értéke a hasznos ráfordítások folytán növekedett, a visszavásárló pedig levonhatja az időközi romlásból eredő értékcsökkenést.

Az eredeti vevő felelős a visszavásárlás meghiúsításáért, illetőleg csorbításáért. Ha azonban a dolog a kötelezettnek fel nem róhatóan elpusztul, a visszavásárlási jog megszűnik.

A vételi jog (opció)

A vételi jog alapján a jogosult egyoldalú nyilatkozatával adásvételi szerződést hozhat létre, és a vételi jog tárgyát képező dolgot megvásárolhatja. A vételi jogra vonatkozó megállapodást írásba kell foglalni, és a szerződésnek tartalmaznia kell a dolog és a vételár meghatározását. A határozott időre szóló opció leghosszabb tartama 5 év lehet, míg a határozatlan időre kikötött vételi jog hat hónap elteltével megszűnik.

forrás: magyarorszag.hu


Ezt a honlapot a Debreceni Ügyvédi Kamarában bejegyzett Dr.Kiss-Gáll Éva Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a http://www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.