Dr. Kiss-Gáll Éva Ügyvédi Iroda
Cím: 4183 Kaba, István király utca 9.
Telefon:: +36/30-656-3434
Hagyatéki tartozások
 
A hagyaték magában foglalja a pénzben kifejezhető értékű jogokat és kötelezettségeket. A hagyatéki tartozások körébe tartozik az örökhagyó eltemettetésének költségei, a hagyatéki eljárás költségei, az örökhagyó tartozásai, a kötelesrészen alapuló kötelezettségek, a hagyományon és meghagyáson alapuló kötelezettségek. Az örökös a hagyatéki tartozásokért a hagyaték tárgyaival és annak hasznaival felel.

Ha a hagyaték tárgyai vagy hasznai nincsenek az örökös birtokában a követelés érvényesítésekor, az örökös öröksége erejéig felel egyéb vagyonával is. Csak az örökösnek felróható okból meg nem lévő vagyontárgyakat, hasznokat, nem érvényesíthető jogokat és kötelezettségeket lehet számításba venni. A hagyományon és meghagyáson kívül a házastársi haszonélvezeti joggal terhelt vagyonból a hitelezők kielégíthetik követeléseiket.

 

A hagyatéki tartozásokat törvényben meghatározott sorrendben kell kielégíteni (lásd fent). Abban az esetben, ha az örökhagyó jóhiszeműen felteheti, hogy a hagyaték elegendő az összes tartozás kielégítésére – az ingyenes adományok, hagyományok és meghagyások figyelmen kívül hagyásával -, a sorrend megtartása nélkül is kielégítheti a hagyatéki hitelezőket. Zálogjog, illetve  külön kielégítésre igényt adó egyéb jog jogosultja a biztosíték erejéig a sorrendre tekintet nélkül kielégítést nyerhet a hagyatékból. Ha az örökös neki felróhatóan nem tartja be az e bekezdésben leírt szabályokat az egész vagyonával felel a tartozásokért.

 

Ha az örökös lehetségesnek tartja, hogy az örökhagyónak voltak tartozásai, de nem tud utánuk járni vagy csak nagy időveszteséggel,  kérheti a közjegyzőt, hogy hívja fel a hitelezőket követeléseik bejelentésére. Az a hitelező aki a felhívásban megjelölt határidőn belül nem jelenti be követelését, nem kifogásolhatja a jelentkezéséig megtörtént kielégítések sorrendjét és az azonos kielégítési csoporton (pl. kötelesrészen alapuló kötelezettségek) belül történt kielégítések arányát.

 

A hagyaték felosztására, vagyis a hagyatéki osztályra csak a hagyatéki tarozások kiegyenlítése után kerülhet sor. A közös hagyatéki tartozásokért az örökösök egyetemlegesen felelnek a hagyatéki osztály előtt és után is. Az egyetemlegesség azt jelenti, hogy a hagyatéki hitelezők bármelyik örököstárstól követelhetik az egész tartozást az  örökös örökrésze erejéig (ez persze nem jelenti azt, hogy a többiektől nem követelhetik, ha a kérdéses örökösnek nem fedezi a tartozást az örökrésze), és ha teljesen kiegyenlítette a tartozást, akkor mindegyikük kötelezettsége megszűnik. Aki a szokásos mértékű ajándéknál nem örökölt többet, csak akkor felel a hitelezőkkel szemben, ha a többi örököstársától nem hajtható be a követelés.

 

A hagyományos utolsó a kielégítési sorrendben a többi hagyatéki hitelező után. Amennyiben nem a megfelelő sorrendben történt a hitelezők kielégítése és a hagyományos előbb kapta meg követelését mint kellett volna, a hagyományos felelősséggel ( a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint) tartozik az ő kielégítése miatt részben vagy egészben kielégítetlenül maradt hagyatéki hitelezőnek. Ez a felelősség azonban csak másodlagos, a hagyományos csak akkor felel, ha az örökös nem tudta kielégíteni a hagyatékból a hitelezőt. Viszont az őt terhelő hagyomány (alhagyomány) és meghagyás tekintetében úgy felel mint az örökös.

Ezt a honlapot a Debreceni Ügyvédi Kamarában bejegyzett Dr.Kiss-Gáll Éva Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a http://www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.