Dr. Kiss-Gáll Éva Ügyvédi Iroda
Cím: 4183 Kaba, István király utca 9.
Telefon:: +36/30-656-3434
Okiratszerkesztések
 
Az alábbi okiratok szerkesztését vállaljuk
 
- házassági szerződések - házassági közös vagyont megosztó szerződések
 
- megállapodás gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról, valamint kapcsolattartásról - gyámnevező nyilatkozat és vagyonkezelő gyámot nevező nyilatkozat előkészítése a gyámügyi eljáráshoz, gyámügyi képviselettel együtt

- ingatlan adásvételi szerződések szerkesztése - ajándékozási szerződés - bérleti szerződés - haszonélvezeti jogot alapító szerződés - kölcsön – és jelzálogjogot alapító szerződés,
 
- öröklési szerződés - tartási és életjáradéki szerződés - ajándékozási - bérleti
 
- vállalkozási - megbízási - bizományi - letéti - fuvarozási - kölcsön - lízing és egyéb - szerződések szerkesztése

- tulajdonjog, haszonélvezeti jog, használati jogok, szolgalmi jogok, jelzálogjog, elidegenítési-terhelési tilalom stb. ingatlan-nyilvántartási bejegyeztetése, töröltetése

- társasági szerződések, társasházi-, egyesületi-, alapítványi-, erdőbirtokossági- és egyéb alapító-, valamint módosító okiratok készítése

- szervezeti- és működési szabályzatok, kollektív szerződések, egyéb belső szabályzatok szerkesztése

- végrendelet készítés
 
Okiratszerkesztés iránymutatása

1. Az okiratszerkesztő ügyvéd az ügyfelek személyazonosságát a személyazonosításra szolgáló okmány alapján köteles megállapítani. A személyazonosság igazolására felhasznált okmány érvényességének ellenőrzésére az ügyvéd nem köteles, de ha az ügyvéd a személyazonosítás során szokatlan körülményt észlel, a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések alapján az ügyvéd számára lehetővé tett ellenőrzési módokat (pl. hatósági nyilvántartóktól ún. adatlekérdezés) igénybe kell venni.

2. A gazdasági társaság alapításakor az alapítók által a jogszabály kötelező előírása alapján tett, és az alapítók felelőssége alá tartozó nyilatkozatok (pl. a vezető tisztségviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi nyilatkozat, vagy a korlátlan felelősségvállalásra vonatkozó nyilatkozat, stb.) tartalmának valódiságát a létesítő okiratot szerkesztő ügyvéd nem jogosult és nem köteles ellenőrizni. Ha a nyilatkozat tartalma az ügyvéd egyéb tudomása szerint valótlan, az ügyvéd köteles megtagadni a közreműködést.

3. Az ügyvéd köteles megtagadni a közreműködést az okirat szerkesztéséhez, ha
a) tudomása szerint az okirat jogszabálysértő célra irányul,
b) a fél a személyazonosság megállapításához nem szolgáltat adatot,
c) a fél a személyazonosság ellenőrzésekor érvénytelen okmányt használ fel.

4. Az okiratszerkesztő ügyvéd taggyűlési (közgyűlési) jegyzőkönyvben a taggyűlés (közgyűlés) helyeként a taggyűlés (közgyűlés) megtartásának valóságos helyét (címét) köteles rögzíteni.

5. Ügyvédi tevékenység folytatására szolgáló irodában más tevékenység nem folytatható, így az ilyen célú helyiség(csoport) gazdasági társaság székhelyéül nem szolgálhat.

6. Az okiratszerkesztő ügyvéd - papíralapú okirat esetén - legalább egy-egy eredeti példányt köteles minden szerződő félnek dokumentáltan átadni.

7. Az okiratszerkesztő ügyvéd a szerződéskötési szándék valódiságát szokatlan körülmény észlelése esetén köteles vizsgálni. A szerződéskötés motivációjának, gazdasági hátterének vizsgálata az ügyvédnek nem kötelessége.

8. Az okiratszerkesztő ügyvéd köteles felhívni a felek figyelmét arra, hogy a szerződés aláírása előtt az okiratot olvassák el. A figyelmeztetés és/vagy az okirat elolvasásának megtörténtére az okiratban vagy az ügyvédi megbízási szerződésben (tényvázlatban) utalni kell.

9. Nincs annak jogi akadálya, hogy az ügyleti akaratot nyilvánító szerződő felek bármelyike helyett a szerződéskötés során meghatalmazott járjon el. Ebben az esetben a meghatalmazásnak ugyanolyan alakiságoknak kell megfelelnie, mint a készítendő okiratnak.

Az ügyvéd meghatalmazott eljárása esetén a meghatalmazás megfelelőségét, valamint a meghatalmazott személyazonosságát köteles ellenőrizni, szabályos meghatalmazás esetén a meghatalmazó szerződéskötési szándékát az ügyvéd nem vonhatja kétségbe.

10. Ha az ügyletkötés előkészítése során harmadik személy - közvetítő - jár el, az okiratszerkesztéssel megbízott ügyvéd akkor is köteles a szerződő felek szerződéskötési szándékát közvetlenül megismerni, és a feleknek a szükséges jogi tájékoztatást megadni.

11. Gazdasági társaságot, egyéb szervezetet létesítő okirat módosítására, illetve társasági részesedés átruházására szolgáló szerződést az ügyvéd csak akkor készíthet, ha

a) a szerző fél rendelkezésére bocsátja a cég, szervezet nyilvántartását végző bíróság hiteles igazolását a cég, szervezet hatályos adatairól, vagy
b) az ügyvéd dokumentáltan ellenőrizte a cég/szervezet nyilvántartásban szereplő adatait.

12. Az okiratszerkesztő ügyvédet nem terheli felelősség abból az okból, hogy a szerződő felek az okiratban foglaltakat nem teljesítették.

Ezt a honlapot a Debreceni Ügyvédi Kamarában bejegyzett Dr.Kiss-Gáll Éva Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a http://www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.